Algemene voorwaarden

 1. Het sluiten van een overeenkomst met de bv Crazhibou sluit van rechtswege de aanvaarding in van de verkoopsvoorwaarden. Feitelijke afwijkende gedragingen door Crazhibou gesteld, zelfs bij herhaling, rechtigen de koper niet zich daarop te beroepen en zullen door hem geenszins kunnen ingeroepen worden als een verworven recht.
 2. De aanbiedingen (offertes) worden gedaan zonder verbintenis. De bestellingen door een vertegenwoordiger van de bv Crazhibou genoteerd, worden enkel bindend voor de bv Crazhibou na onze bevestiging. Onze offertes zijn geldig voor accept binnen maximaal één maand.
 3. Onze prijzen zijn betaalbaar op ons kantoor te Halle – België. De prijzen zijn niet bindend en kunnen ten alle tijden gewijzigd worden ten gevolge van prijswijzigingen van de fabrikant, verandering van douanerechten, wisselkoersen, transportkosten of elke andere oorzaak, die de kostprijs van de goederen kunnen beïnvloeden. In geval van een prijsverhoging van meer dan 10% op een bestaande bestelling kan de klant de nog te leveren goederen annuleren, zonder daarvoor de in punt 10 vermelde schadevergoeding te moeten betalen.
 4. De verzendkosten altijd ten laste van de klant.
 5. Vertragingen in leveringen zullen nooit aanleiding kunnen geven tot schadevergoedingen of verbreking van de overeenkomst.
 6. De bvba Crazhibou behoudt zich het recht voor de levering op ieder ogenblik te schorsen zonder deze beslissing te moeten rechtvaardigen en zonder schadeloosstelling. Bij niet-betaling van een gedeeltelijke levering kan door de bv Crazhibou worden beslist de overige toestellen niet te leveren.
 7. Leveringen in België zijn franco vanaf € 200. Leveringen buiten België zijn vanaf Halle. De goederen worden vervoerd op risico van de bestemmeling, die ingeval van schade of verlies zich dient te verhalen op de derde persoon (de transporteur). Ingeval van expreszendingen zijn de hieraan verbonden kosten ten alle tijde geheel ten laste van de klant.
 8. De levering wordt als afgehandeld en goedgekeurd beschouwd na vertrek van de goederen uit ons magazijn. Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest geschieden bij aangetekend schrijven en dit binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen. Indien binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht werd ontvangen, heeft het voor gevolg dat de koper de geleverde goederen volledig en in hun geheel aanvaardt. De gedeeltelijke benutting van de geleverde goederen heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg; eventuele gebreken aan een deel van de geleverde goederen geven de koper niet het recht op afkeuring van de gehele levering. Teruggave van goederen wordt alleen aangenomen na onderzoek en akkoord van de klachten. Het gebruik – ook ingeval van demonstratie, bruikleen, of voortverkoop van onze goederen – valt in geen geval onder de verantwoordelijkheid van de bv Crazhibou. De bv Crazhibou kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de geleverde goederen. Met het in ontvangst nemen en/of het in gebruik nemen van de door de bv Crazhibou geleverde goederen, aanvaardt de klant uitdrukkelijk deze clausule.
 9. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend contractueel beding zijn onze facturen onmiddellijk en zonder korting betaalbaar.Ingeval van in gebreke blijven van betaling, wordt na de vervaldag over het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente berekend van 12% op jaarbasis . Indien men juridisch ongerechtvaardigd in gebreke blijft met betalen, zal de schuld bovendien met 12% van de factuur worden verhoogd met een minimum van 50€, verhoogd met de gerechtskosten. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag van één factuur zal voor alle facturen waarvan de betaling niet is geschied voor de vervaldag de toegestane termijn vervallen. Al deze facturen zullen onmiddellijk invorderbaar zijn. Alle geleverde goederen blijven eigendom van de bv Crazhibou tot de factuur die er betrekking op heeft volledig betaald is. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden, onverminderd de rechten van de bv Crazhibou op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting vanwege de bv Crazhibou per aangetekend schrijven zal hiervoor volstaan.
 10. Ingeval van annulatie van een bestelling is de klant een schadevergoeding, verschuldigd van 30% van de verkoopprijs plus eventuele bijkomende kosten.
 11. De bv Crazhibou waarborgt de door haar geleverde toestellen voor 2 jaar tegen alle fabricagefouten. Deze waarborg omvat de gratis vervanging van defecte stukken en de werkuren. Deze waarborg is niet cumuleerbaar met de eventuele uitgebreidere waarborgen die door de fabrikant worden toegestaan. Deze waarborg vervalt evenwel indien de koper zijn plichten niet heeft nageleefd, alsook indien aan de geleverde toestellen door onbevoegden is gewerkt. De bv Crazhibou zal, ingeval een defect gedekt is door de waarborgcondities van de fabrikant, al het mogelijke doen om het geleverde toestel door de fabrikant hersteld te krijgen. Verbruiksartikelen vallen niet onder deze waarborg. Bij levering van informatica staat de oorspronkelijke leverancier van de bv Crazhibou geheel in voor de waarborg. De verplaatsing valt niet onder deze waarborg. Afwijkingen van deze clausule zijn alleen geldig indien ze uitdrukkelijk op de originele factuur vermeld staan.
 12. Ingeval van betwisting is alleen het arrondissement Brussel bevoegd evenals de vrederechter van Halle.
 13. Voor overeenkomsten aangegaan met rechtspersonen, zijn van rechtswege de bestuurders/ zaakvoerders van de vennootschap mede gebonden voor de goede en correcte uitvoering van alle verplichtingen voortspruitende uit de aangegane verbintenissen; ze zijn gehouden als solidaire en ondeelbare medeschuldenaars.
 
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »